V boji Padlí vojáci

Zlomená růže

Hned dvojnásobného smutného pri­

mátu se dostalo rotmistryni Michaele

Tiché, která sloužila v Egyptě v rám­

ci 8. úkolového uskupení Armády ČR

MFO Sinaj. To tvořilo součást mnoho­

národnostní poz