Volavka a čejka

V některých letech volavky v na­

šich krajích zimují a můžete je vidět

na polích, kde nehnutě stojí a číhají

na myši a hraboše, čímž svým způ­

sobem odčiní škody, které způsobí

na rybnících. (Úbytek ryb je