Milujeme

historii

Milé čtenářky, milí čtenáři,

v jednom z témat tohoto čísla zavítáme na

žhavou křižovatku dějin, a to do starověké

Judey a jejího srdce, Jeruzaléma. Proč je toto město

tak důležité hned pro tři

náboženství, to se mimo jiné

dozvíte v rozhovoru s historikem Simonem S. Montefiorem, který o něm napsal

obsáhlou knihu, dostupnou

také v češtině.

V judské síni slávy mezi

králi vynikají především tři:

David, Šalamoun a Herodes. Poslední z nich vládl

Judeji mezi lety 37–4 př. n. l.

V tomto čísle je představován jako Herodes

Veliký, tedy stavitel a mecenáš, jenž nákladně

přestavěl druhý jeruzalémský chrám. Vybudoval však také na dvacet pevností, jako slavné

Herodion, Masadu a Antonii, založil přístav

Cesarea v římském stylu a vůbec podporoval a šířil římskou a řeckou kulturu. Proslul

ovšem i pod přízviskem Ukrutný a nepochybuji, že jej znáte jako toho, kdo dal vraždit

betlémská nemluvňata po narození Krista.

Došlo skutečně k takovému masakru? Co říkají

dobové prameny? Jediná zmínka se nalézá

v Matoušově evangeliu v souvislosti s naro-

a zamilovali jsme se

do způsobu, jakým

ji podáváme

zením Ježíše. Tam se uvádí, že za

dnů krále Heroda se v Jeruzalémě

objevili „mudrci od východu“ a ptali

se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na

východě jeho hvězdu a přišli jsme

se mu poklonit.“ Zpráva Heroda

pochopitelně zneklidnila.

Po pravdě nebyl to etnický

Žid, Židům nedůvěřoval, a už

vůbec nepocházel z královského rodu. Starobylé židovské

rodiny ho za právoplatného

krále neuznávaly. Herodův otec

Antipater byl hlavním rádcem

Hyrkana II. a na trůn usedl za

mimořádné zásluhy. S danou

situací se ale příslušníci dosud vládnoucích

Hasmoneovců nesmířili a roku 40. př. n. l.

provedli převrat. Herodes tehdy uprchl do

Říma a do Jeruzaléma se triumfálně vrátil

jako „spojenecký král a přítel římského lidu“

s třicetitisícovou armádou za zády, s jejíž

pomocí město nakonec ovládl. S Hasmoneovci,

do jejichž rodu se dříve šikovně přiženil, tvrdě

zúčtoval. Ale zpět k masakru v Betlémě…

Židovský velekněz Heroda upozornil na

dávné proroctví, podle něhož se v Betlémě

skutečně narodí nový židovský král. Panovník

nato mudrce z východu pověřil, aby ho při

návratu informovali, kde přesně

se v Betlémě dotyčný královský

novorozenec nachází. Mudrci ale

byli ve snu varováni, a tak jakmile se

Ježíškovi v Betlémě poklonili a odevzdali své

dary, spěchali do rodné země. Herodes běsnil a nechal pro jistotu povraždit betlémské

chlapce ve věku do dvou let. Ježíš však smrti

unikl, protože Josef a Marie s ním uprchli do

Egypta.

Zda k vraždění nemluvňat skutečně došlo,

o tom se dodnes vedou spory, jasno ostatně

není ani v případě Ježíšova narození. Vzhledem k tomu, že v žádném jiném než v uvedeném prameni taková událost nefiguruje

a nezmiňuje ji ani Flavius Josephus, je pravděpodobné, že buď v kruté době plné masakrů

šlo o marginálii v bezvýznamném městě,

která unikla pozornosti, nebo, a to pravděpodobněji, jde o literární odraz Herodovy krutosti, jež při krvavém účtování s Hasmoneovci

neušetřila ani jeho ženu, a ani vlastní syny.

Vítejte v Judeji, velmi specifickém koutu

starověkého světa! Další cesty vedou na rodící se Velkou Moravu nebo třeba do Hitlerova

bunkru…

Andrea Poláčková, šéfredaktorka

Ilustrace: Wikimedia

Tři králové putující za hvězdou

podle tradice nechtě zapříčinili

biblické vraždění neviňátek (detail

mozaiky v  bazilice San Apollinaire

Nuovo v  Ravenně, 6.  století)

Ilustrovaná historie patří do rodiny populárně-naučných

a historických titulů Extra Publishing

www.epublishing.cz

Rozdáváme radost…

RADOST Z POZNÁNÍ!

3